RODO

Klauzula Informacyjna:

 

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych dotyczących wykonywanych prac geodezyjnych jest GEOSCAN Marcin Chołuj z siedzibą w Łodzi, ul. Sacharowa 51 lok. 2, 92-519 Łódź.
 2. Kontakt do administratora danych: tel. 536-503-104, e-mail: biuro@geoscan.pl.
 3. Dane przetwarzane to imię, nazwisko, telefon, adres e-mail, adres zamieszkania, nr księgi wieczystej, imiona rodziców, nr PESEL i dotyczą osób zlecających wykonanie prac geodezyjnych - Klientów (ewentualnie osób będących stroną przy wykonywaniu zleconych na jego rzecz prac geodezyjnych). Dane szczególnie chronione nie są przetwarzane.
 4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. 
 5. Dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia prac geodezyjnych na podstawach prawnych wskazanych w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 ze zm.), ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. (Dz.U. 1997 nr 115 poz. 741 ze zm.)  oraz w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.).
 6. Odbiorcami danych osobowych mogą być inni uczestnicy zleconych przez Klientów prac geodezyjnych.
 7. Dane pozyskiwane są bezpośrednio, drogą telefoniczną, mailową oraz z Państwowego zasobu geodezyjnego i katrograficznego Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
 8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 9. Planowany okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, to okres 1 roku od daty zakończenia realizacji prac geodezyjnych.
 10. Każdemu, którego dane osobowe są przetwarzane, przysługuje żądanie dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 11. Każdemu, którego dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Dane osobowe nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 13. Dane osobowe gromadzone są w systemie informatycznych, na serwerze oraz w siedzibie Administratora danych.
 14. Środki służące do zabezpieczania danych sobowych:
 • zbiór danych osobowych przechowywany jest w lokalu zabezpieczonym drzwiami stalowymi oraz wyposażonym w system alarmowy przeciwwłamaniowy z powiadamianiem,
 • dane w formie papierowej przechowywane są w zamkniętej na klucz szafie,
 • kopie zapasowe danych osobowych przechowywane są w odrębnym pomieszczeniu,
 • dokumenty zawierające dane osobowe po ustaniu przydatności są niszczone w sposób mechaniczny za pomocą niszczarek dokumentów,
 • zastosowano urządzenia typu UPS, chroniące system informatyczny, służący do przetwarzania danych osobowych przed skutkami awarii zasilania,
 • dostęp do systemu operacyjnego komputera, w którym przetwarzane są dane osobowe zabezpieczony jest za pomocą procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora użytkownika oraz hasła,
 • zastosowano środki ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem,
 • użyto system Firewall do ochrony dostępu do sieci komputerowej,
 • wykorzystano środki pozwalające na rejestrację zmian wykonywanych na poszczególnych elementach zbioru danych osobowych w systemie informatycznym,
 • zastosowano środki umożliwiające określenie praw dostępu do wskazanego zakresu danych w ramach przetwarzanego w systemie informatycznym zbioru danych osobowych,
 • dostęp do danych osobowych w systemie informatycznym wymaga uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora użytkownika oraz hasła,
 • zastosowano mechanizm automatycznej blokady dostępu do systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych w przypadku 5 krotnej nieudanej próby logowania użytkownika,
 • wszystkie dane osobowe przesyłane przez sieć publiczną zabezpieczone sa protokołem SSL.